کابل کنترل مس دوازده در یک و نیم (12X1/5)

تومان 186,500