کابل تلفن 4 زوج هوایی با ضخامت سیم نیم

تومان 21,000