کابل تلفن 20 زوج هوایی سیم و کابل مشهد

تومان 118,700