کابل تلفن 20 زوج زمینی سیم و کابل مشهد

تومان 87,500