کابل تلفن 10 زوج زمینی

تماس بگیرید

کابل تلفن 10 زوج زمینی  که در حوزه مخابرات مورد استفاده قرار گرفته بعد از کار گذاشته شدن زیر زمین، به وسیله جعبه‌های تقسیم در شهرها به ساختمان‌ها، ادارات و منازل مسکونی متصل خواهد شد.