سیم مفتول مس 0.5×1

سیم مفتول مس 0.5×1 سیم و کابل مشهد در ضخامت‌ نیم عرضه می‌شود و دارای یک رشته سیم است.

هر یک از انواع سیم‌های مفتولی از ویژگی‌های خاص خودشان برخوردارند؛