برخی از پروژه های ما

جوایز و افتخارات

واحد نمونه سال 95

صادر کننده نمونه سال 1395

کارآفرین برتر سال 1394

واحد نمونه صنعتی سال 1394

واحد نمونه سال 1395

همکاری مستمر با وزارت نیرو و توزیع های برق ۳۲ استان و حضور در وندور لیست های معتبر

اجرای خطوط توزیع شامل کابل های آلومینیومی خودنگهدار و کابل های مسی فشار ضعیف و همچنین برخی خطوط انتقال در شبکه هوایی از ۲۰ کیلو ولت تا ۴۰۰ کیلو ولت توسط گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد

مشاهده قرارداد ها

دسته بندی محصولات

محصولات